Bedriftsserien

Konkurranse på tvers av bedrifter!

Bedriftsserien ved bergen Gokartsenter er en helårsserie

Serien starter opp i siste halvdel av februar, og avsluttes i desember

Serien består av inntil 40 team.

  • Hvert team kan registrere inntil 8 deltakere. Ved behov kan det gjøres endringer i teamet underveis i serien.
  • Under hvert løp må hvert team stille med minimum 3 sjåfører – men gjerne fler: Det er ikke krav til at de samme førerne stiller ved hvert løp.
  • Alle teamene vil gjennomføre 10 løp gjennom hele sesongen. I snitt kjøres 1 løp i måneden. Det vil gjøres noen tilpasninger ifm. sommerferieavvikling.
  • Løpene vil gjennomføres som «utholdenhetsløp» etter Le Mans prinsippet. Hvert team får tildelt 2 karter, en som er på banen og en som lades/vedlikeholdes.
  • I løpet av de 2 timene racet pågår, skal teamet kjøre så mange runder som mulig.
  • Løpene kjøres primært på tirsdager fra kl. 19:00 til 21:00 (oppmøte kl. 18:30). Det vil være maksimalt 8 team som kjører samtidig
  • Premier til de tre beste lagene. Stor og eksklusiv premie til vinnerne inkl. vandrepokal. Etter siste løp blir det premieutdeling og festligheter i tråd med motorsportens ånd.
  • Alle førere som blir med, får inkludert medlemskap og mulighet tilå kjøre ekstra rimelig, utenom løp.

Har du spørsmål og/eller ønske om å være med i Bedriftserien2020, ta kontakt via epost: BEDRIFT@BERGENGOKART.NO, eller ring oss på: 406 02 013

Pris pr. lag: 28.000,-

Reglement for bedriftsserien 2020
Bergen Gokartsenter, heretter BGS

1. Det kjøres 10 løp á 2 timer, hvor 9 løp er tellende. Etter alle løpene strykes det dårligste løpet. Løp som diskvalifiseres grunnet for lang tid uten førerbytte, 3 eller flere stop-n-og (se punkt 15 for detaljer), for få førere/førerbytter og bortvisning av team strykes ikke).

2. Hvert team må stille minimum 3 førere på hvert løp. Overtredelse medfører tildeling av sisteplass i løpet. Løpet kan likevel kjøres og runder vil bli talt, men poeng vil ikke bli gitt.

3. Teamets førere bytter på å kjøre, og det er obligatorisk med minimum 7 førerbytter pr. løp. Teamleder plikter å følge med på dette. Eget skjema for registrering av førerbytter fylles ut og leveres til løpsleder etter løpet. Hvis et team ikke leverer bytteskjemaet eller det viser seg at teamet har færre enn 7 bytter, vil teamet få tildelt sisteplassen i løpet.

4. Ingen førere kan kjøre mer enn 15 minutter ett strekk, og ikke mer enn 45 minutter totalt i et løp. Overtredelse medfører sisteplass i løpet. Ved bytte er det den fører som setter seg inn i karten som får påført gjeldende runde.

5. Hvis ingen på teamet møter på et løp, vil teamet bli diskvalifisert, det blir 0 poeng og 0 runder.

6. Poengfordelingen blir som følger:

1. plass 10 poeng
2. plass 8 poeng
3. plass 6 poeng
4. plass 5 poeng
5. plass 4 poeng
6. plass 3 poeng
7. plass 2 poeng
8. plass 1 poeng

Ved lik poengsum ved serieslutt går det teamet med flest runder totalt foran.

7. Ved seriestart må samtlige deltakere registrere seg på registrerings-pc i gokartsenteret. Det er teamleders ansvar å informere nye sjåfører om gjeldende regler. De bedriftene som har 2 eller flere team oppfordres til å være fair. Det er ikke tillatt å bruke en fører på flere team under samme løp.

8. Forsikring og medlemskap for samtlige deltakere er inkludert i startavgiften. Alle team i bedriftsserien får, som et treningstilbud, mulighet til å kjøpe heat for 120,-. Dette gjelder hverdager (mandag til torsdag) så lenge serien varer.

9. Minimum 1 representant fra hvert team plikter å stille senest 45 min. før løpet starter. Trekning av startspor og kart vil skje på møterommet 30 min. før start. Team som ikke har representanter til stede når trekningen foregår vil bli henvist til dårligste startspor.

10. Resten av teamet må stille senest 30 min før løpsstart.

11. Hvis et av teamene tjuvstarter, stoppes løpet og siste startspor vil bli tildelt. Starten er ikke godkjent før alle team har fullført en runde uten førerbytte, uhell etc.

12. Samtlige deltakere disponerer gratis kjøreutstyr. Det er imidlertid tillatt med eget utstyr dersom dette er ønskelig. Ved bruk av egen hjelm, må øynene være beskyttet.

13. BGS ansattes avgjørelser gjelder i alle situasjoner. Diskusjoner som gjør at løpsleder eller banemannskap blir forstyrret under løpet kan medføre bortvisning av enkelte førere eller diskvalifikasjon for teamet. Det er mulig å ta opp ting/situasjoner etter løpet.


14. Man må kalkulere med at det kan skje hendige uhell, havari, variasjon i banefeste etc. Dette er en del av motorsporten – og teamene krediteres ikke for tap av tid. Ved tidstap som direkte skyldes grove feil fra BGS’s side, vil kreditering av tid bli vurdert. Da må løpsleder (vaktansvarlig) underrettes om den eventuelle feilen umiddelbart etter løpet, og skriftlig klage må leveres til løpsleder.

15. Hvis en kart stopper på banen, og ikke kan kjøres videre, skal BGS’s banepersonell snarest mulig sørge for at karten blir erstattet med en ny.

16. Alle sjåfører plikter å sette seg godt inn i flagg- og kjørereglene. Brudd på kjøreregler straffes med advarsler og evt. stop-n-go. Når et team har pådratt seg 2 advarsler, vil karten bli vinket inn for 20 sekunders stop-n-go. Bytte av fører i dette tilfellet er ikke tillatt. Advarsler som blir gitt, gjelder for teamet og ikke for fører. Har to førere pådratt seg en advarsel hver vil det føre til en stop-n-go.

17. Hvis et team har pådratt seg 3 stop-n-go under løpets gang, vil dette automatisk resultere i diskvalifisering i gjeldende løp. BGS forbeholder seg retten til å bortvise team/personer fra banen.

18. Ved gulflagg/ gulblink: Farten skal senkes uansett. BGS har fjernkontroll på alle karter og vil ved behov begrense hastigheten på samtlige karter. Førerne på banen skal kjøre med en hånd på hjelmen, for å vise at de er oppmerksomme på situasjonen. Det er da tillatt å bruke begge hender på rattet i sving. Ved forbikjøring under gulblink pådrar teamet seg 20 sek. stop-n-go. Forbi ulykkesstedet skal det kjøres hensynsfullt. Det er tillatt med førerbytte under gulblink, men det kan føre til kø i depot og kan være lite taktisk lurt.

19. Ingen av deltakerne får oppholde seg i pit under løpet.

20. Ved førerbytte får kun den sjåføren som skal overta gå ut i pit.

21. Ved innkjøring til pit, har man vikeplikt ovenfor andre karter. Man skal holde seg i yttersving for at karter som kommer bak skal slippe forbi på innsiden. Hvis fører ikke overholder vikeplikt / yttersving kan teamet få advarsel / stop-n-go. Før alle innkjøringer, er fører pålagt å signalisere at han skal inn i depot. Dette gjøres ved å løfte armen i været.

22. Ved førerbytter gjelder gangfart på vei inn i depot. Overtredelse medfører 20 sekunder stop-and-go. Det er ingen hensikt å kjøre fort i pit, da man ved førerbytte har en minimumstid i pit (pit-in) på 50 sekunder. Det vil si at det skal gå minimum 50 sekunder fra fører en krysser linje for pit-in til fører to krysser linje for pit-ut.
Utkjøring fra depot kan gjøres i normal hastighet, men husk at kart ut fra depot har vikeplikt. Overtredelse av vikeplikt kan straffes med advarsel/stop-n-go.

23. Ved førerbytte parkerer sjåføren bakerst i rekken på tildelt rekke, og ny sjåfør setter seg i den fremste karten. Teamleder sørger for at kartnummeret på ny kart blir registrert. Ny fører kan ikke kjøre ut av pit før pit-in tid er utløpt.

24. Førerbytte skal kun skje under oppsikt av en ansatt på BGS. Hvis mange team gjennomfører bytte samtidig, kan dette føre til kø i depot. Dette vil ikke bli kreditert tid for, da det kan unngås ved at teamene følger med og fordeler byttene på best og raskest måte.

25. Teamene er ansvarlig for å koble til lader på karten de har kjørt slik at denne er ladet for neste fører.

26. Det er ikke tillatt å gjøre endringer/modifikasjoner på utstyret.

Alle resultater vil bli publisert på BGS’s web sider, og tabellen vil kontinuerlig holdes oppdatert.